Abjad dan huruf

2.0 Abjad Dan Huruf

Sistem ejaan Bahasa Melayu Rumi baharu mempunyai sebanyak 26 huruf. Ianya disusun seperti berikut;

Bilangan

Huruf

Nama

1

A a

e

2

B b

bi

3

C c

si

4

D d

di

5

E e

i

6

F f

ef

7

G g

ji

8

H h

ec

9

I i

ai

10

J j

je

11

K k

ke

12

L l

el

13

M m

em

14

N n

en

15

O o

o

16

P p

pi

17

Q q

kiu

18

R r

ar

19

S s

es

20

T t

ti

21

U u

yu

22

V v

vu

23

W w

dabliu

24

X x

eks

25

Y y

wai

26

Z z

zet

2. 1 Huruf Vokal

2.1.1 Ada sebanyak lima huruf vokal yang digunakan bagi melambangkan enam fonem vokal atau bunyi vokal huruf-huruf yang melambangkan pemakaianya ialah a, e , i, o dan u.

Huruf

Di depan

Di tengah

Di belakang

1) a

agih

lari

lusa

2) e (i) e pepet

(ii) e taling

emas

ela

kena

petak

sosiolisme

tauge

3) i

ini

lipan

cuti

4) o

olah

bola

becok

6) u

usik

sugi

sayu

2.1.2 Huruf e digunakan untuk melambangkan 2 fonem vocal iaitu:

i) fonem e pepet ditulis secara fonetik [e]

ii) fonem e taling ditulis secara fonetik [é]

2.2 Huruf Diftong

2.2.1 Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu terdapat tiga pasang huruf diftong yang melambangkan bunyi tiga diftong dalam bahasa Melayu, ianya seperti berikut :

Huruf

di depan

di tengah

di belakang

1) ai

aising

ghairah

lampai

2) au

aura

maulana

garau

3) oi

oidium

boikot

amboi

2.3 Huruf Konsonan

2.3.1 Dalam sistem ejaan Rumi, ada 26 huruf konsonan. Daripada 26 huruf konsonan tersebut terdapat lima huruf gabungan (difgraf) iaitu gh, kh, ng, ny, dan sy. Berikut adalah contoh penggunaan 26 huruf konsonan tersebut :

Huruf Konsonan

di depan

di tengah

di belakang

1) b

baca

labu

adab

2) c

cili

kaca

Mac

3) d

duku

cadar

abad

4) f

fikir

kafir

maaf

5) g

gula

tiga

beg

6) gh

ghaib

Maghrib

mubaligh

7) h

hitam

cahaya

kuah

8) j

jati

hajat

kolej

9) k

kasut

cangkul

kakak

10) kh

khianat

akhir

tarikh

11) l

lada

calar

kesal

12) m

mahu

kamar

malam

13) n

nenas

anak

kawan

14) ng

ngilu

angin

kucing

15) nya

nyamuk

hanya

-

16) p

paya

lapar

gelap

17) q

Quran

wuquf

buraq

18) r

rasa

baru

biar

19) s

saku

kasut

pedas

20) sy

syarat

isytihar

Quraisy

21) t

tulis

tutup

cacat

22) v

vitamin

universiti

-

23) w

wayar

cawan

-

24) x

xenon

-

-

25) y

yang

payung

-

26) z

zaman

lazat

hafaz

2.3.2 Terdapat tiga huruf konsonan yang diperkenalkan supaya digunakan secara tetap. Ianya digunakan tetap semenjak tahun1972 lagi, tiga huruf konsonan tersebut , v, dan x.

i) Huruf q digunakan sebagai padanan kepada huruf Jawi qaf ( ) untuk mengeja kata istilah agama atau kata mengenai agama yang berasal daripada bahasa Arab. Contoh:

Quran Wuquf

Qunut qunut

ii) Huruf v digunakan untuk mengeja kata pinjaman daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa asing yang lain, di pangkal kata atau di pangkal suku kata. Contoh:

vitamin revolusi

subversif novel

versi universiti

ð Huruf –ve di akhir kata ditukar menjadi huruf f. Contohnya:

octave jadi oktaf

active aktif

negative negative

iii) Huruf x hanya digunakan pada pangkal kata istilah khusus yang tidak ditukar menjadi z. Contohnya:

xenon jadi xenon

xanthate xantat

xelophone xelofon

2.3.3 Perubahan Huruf Konsonan Lama Kepada Baharu

Terdapat dua jenis perubahan huruf konsonan daripada ejaan Rumi lama kepada ejaan Rumi baharu

a) Perubahan lima huruf konsonan:

Huruf Lama

Huruf Baharu

Contoh Penggunaan

1) ch

c

Mach jadi Mac

chacat jadi cacat

chuci jadi cuci

2) dh

d

kadhi jadi kadi

mudharat jadi mudarat

dharab jadi darab

3) dz

Z

dzat jadi zat

dzalim jadi zalim

bedza jadi beza

4) sh

sy

meshuarat jadi mesyuarat

shaitan jadi syaitan

sharat jadi syarat

5) th

S

bahath jadi bahas

mithal jadi missal

Ithnain jadi isnin

b) Tanda koma di atas (‘) dan (’) yang terdapat dalm sistem ejaan Rumi lama tidak digunakan lagi dalam sistem ejaan Rumi sekarang. Di bawah adalah contoh tanda-tanda koma yang digugurkan atau digantikan dengan huruf konsonan Rumi:

i) Tanda koma di atas (‘) yang sepadan dengan huruf Jawi ain (ع) dihapuskan jika membuka suku kata. Contohnya:

‘alam jadi alam

ma‘af maaf

ra‘i rai

ii) Tanda koma di atas (‘) yang sepadan dengan huruf Jawi ain (ع) digantikan dengan huruf konsonan k jika menutup suku kata. Contoh:

ma‘na jadi makna

tama‘ tamak

ra‘yat rakyat

iii) Tanda koma di atas (’) yang sepadan dengan huruf Jawi hamzah (ء) dihapuskan jika membuka suku kata. Contoh:

so’al jadi soal

masa’alah masalah

iv) Tanda koma di atas yang sepadan dengan huruf Jawi hamzah (ء) digantikan dengan huruf konsonan k jika membuka suku kata. Contoh:

enche’ jadi encik

ru’yah rukyah

dato’ datuk

3.0 Persukuan (Suku Kata)

3.1 Wan Abu Bakar Wan Abas (1995) mendefinisikan suku kata ialah bahagian yang terkecil yang boleh dibunyikan. Setiap suku kata bahasa Melayu ditandai dengan suatu vokal. Kebanyakan suku kata bahasa Melayu dibentuk oleh satu huruf konsonan (sama ada huruf biasa atau huruf gabungan) dan satu huruf vokal. Kadangkala, iaitu dalam bentuk pinjaman, suku kata mungkin dibentuk oleh satu gugus konsonan dan satu vokal.

3.2 Dalam bahasa Melayu sekarang terdapat sebelas pola suku kata:

Pola Contoh

1) V i-bu, gu-a

2) VK er-ti, ma-in

3) KV ra-kit, ban-tu

4) KVK pin-tu, hi-lang

5) KKV dra-ma, indus-tri

6) KKVK trak-tor, elek-trik

7) VKK eks-port

8) KVKK bank-rap, kon-teks

9) KKVKK kom-pleks

10) KKKV stra-tegi, skru

11) KKKVK struk-tur, spring

ð Lambang V bermaksud Vokal dan K bermasuk Konsonan. VK bererti sebuah suku kata yang mengandungi satu huruf vocal yang diikuti oleh satu huruf konsonan.

3.3 Suku kata yang diakhiri oleh huruf vokal dinamai suku kata terbuka sementara suku kata yang diakhiri oleh huruf konsonan dinamai suku kata tertutup. Sebelas pola suku kata dalam bahasa Melayu terdiri daripada empat pola suku kata terbuka dan tujuh pola suku kata tertutup Berikut adalah beberapa contoh suku kata terbuka dan suku kata tertutup:

Suku Kata Terbuka Suku Kata Tertutup

ma-la-ri-a o-leh

Ke-ka-sih dra-ma-tik

teng-ku-juh se-me-nan-jung

se-mu-a er-ti

ke-lam-bu ke-ka-sih

4.0 Sistem Keselarasan Huruf Vokal

4.1. Keselarasan huruf vokal bererti keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar, iaitu pasangan antara huruf vokal di suku kata praakhir dengan huruf vokal di suku kata akhir tertutup. (Dewan Bahasa Dan Pustaka :1996). Prinsip keselarasan huruf vokal ini berlaku dengan syarat yang berikut:

i) Keselarasan di antara dua huruf vokal pada kata dasar.

ii) Kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup.

iii) Bagi kata yang mengandungi suku kata yang lebih daripada dua, aturan tentang sistem keselarasan huruf vokal ini dikenakan pada dua suku kata yang terakhir sahaja, iaitu suku kata praakhir dengan suku kata tertutup.

4.2 Terdapat 18 pasang pola keselarasan huruf vokal yang utama ( primer) dalam

sistem ejaan Rumi sekarang, iaitu:

Pola Keselarasan Vokal

Suku Kata Praakhir Suku Kata Akhir Tertutup Contoh Penggunaan

1) a - a salah,, asah, halaman

2) a - i kasih, balik, lembayung

3) a - u halus, datuk, lembayung

4) e pepet - a kelam, geram, tembelang

5) e pepet - i betik, benih, sembelih

6) e pepet - u tempuh, belum, temenggung

7) e taling - a tewas, elak, belerang

8) e taling - e taling heret, gelek, selekeh,

9) e taling - o telor, esok, selekoh

10) i - a bidang, lintah, selinap

11) i - i lidi, sisih, belimbing

12) i - u riuh, cium, periuk

13) o - a borak, tolak, sekolah

14) o - e taling korek, oren, celoteh

15) o - o kotor, botol, kelompok

16) u - a ubat, sukat, tumpang

17) u - i ulik, ukir, gerusih

18) u - u cucuk, tunduk, tengkujuh

4.3 Terdapat 8 pola daripada 18 pola keselarasan huruf vokal yang berupa pola yang berubah daripada sistem ejaan Rumi lama (sebelum tahun 1972). Perubahan ini menetapkan huruf vocal i atau u yang terdapat pada suku kata akhir tertutup digunakan sekiranya huruf vokal e, e pepet, i atau u terdapat pada suku kata praakhir. Contohnya:

Ejaan Rumi Baharu Ejaan Rumi Lama

Pola Ejaan Contoh Pola Ejaan Contoh

1) a – i alih a – e taling aleh

2) a – u batuk a – o batok

3) e pepet – u tempuh e pepet – o tempoh

4) e pepet – i l ebih e pepet – o lebeh

5) i – i pilih i – e taling pileh

6) i – u tidur i – o tidor

7) u – i usik u – e taling usek

8) u – u untung u – o untong

4.4 Manakala bagi pola-pola keselarasan huruf vokal yang tidak berubah daripada sistem ejaan lama, dasar keselarasan huruf vokal menetapkan supaya digunakan huruf vokal e taling atau o pada suku kata akhir tertutup sekiranya digunakan huruf vokal e taling atau o juga pada suku kata praakhir. Contohnya:

Pola Ejaan Contoh

1) e taling – e taling keledek, selekeh, gelek, teleng, leceh

2) e taling – o selekoh, kerebot, tempoh, belok, telor

3) o – e taling celoteh, celoreng, oleh, boleh, ponteng

4) o – o kelompok, seloroh, obor, pokok, borong

(Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa Melayu, terbitan DBP 1996)

4.5 Pola Kekecualian Kepada Keselarasan Huruf Vokal

Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Melayu juga menerima beberapa pola lain sebagai kekecualian kepada pola keselarasan huruf vokal. Pola kekecualian ini dilaksanakan untuk mngeja kata-kata pinjaman daripada bahasa Nusantara atau bahasa Inggeris (Dr. Abdul Hamid Mahmood : 1995). Berikut adalah contohnya:

Pola Vokal

Contoh Kata Bahasa Nusantara

Contoh Kata Bahasa Inggeris

1. a - e taling

raden, awet, pamer, kaget, aneh

panel, kabaret

2. a - o

lapor, lakon, lancong, calon

kontraktor, atom

3. e pepet - e taling

gembleng

-

4. e pepet - o

bendok, jambol

interkom, gabenor

5. i - e taling

imlek

simen, parlimen, tiket

6. i - o

pilon, ijon

transistor, diftong

7. u - e taling

ulet, tulen

dokumen, subjek

8. u - 0

lelucon, bunglon, buron

konduktor, kupon

9. a - e pepet

pakem

teater

10. e taling - i

-

objektif, hipotesis

11. e taling - u

-

spektrum, petroleum

12. e pepet - e pepet

pepet, demdem

-

13. i - e pepet

iseng

partikel, filem, artikel

14. o - i

-

fosil, hipokrit

15. o - u

-

forum, bonus

16. u - e pepet

lumer

skuter

17. e taling – e pepet

-

meter

18. o – e pepet

Oktober, broker

5. 0 Ejaan Kata Pinjaman

5.1 Ejaan Kata Pinjaman Daripada Bahasa Inggeris Dan Bahasa-Bahasa Eropah

5.1.1 Ejaan bagi kata pinjaman bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain dibuat mengikut peraturan penyesuaian huruf-huruf yang terdapat dalam perkataan bahasa Inggeris atau bahasa asing disesuaikan ejaanya dengan huruf mengikut ejaan bahasa Melayu. Berikut adalah contoh-contoh perkataan bahasa Inggeris dan bahasa asing yang disesuaikan ejaannya mengikut ejaan bahasa Melayu:

Perubahan Huruf

Bahasa Inggeris

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Bahasa Melayu

(1)

a

a

bstract

late

abstrak

plat

(2)

ae

ae

aerial

aerograph

aerial

aerograf

(3)

ae

e

aesthetics

haematite

estika

hematit

(4)

ai

ai

aileron

trailer

aileron

trailer

(5)

au

au

automatic

auditorium

automatic

auditorium

(6)

b,bb

b

barbecue

lobby

barbeku

lobi

(7)

c

s

cylinder

cent

silinder

sen

(8)

c,cc

k

carbon

classic

karbon

klasik

(9)

cc

kc

accent

vaccin

eksen

vaksin

(10)

ch

s

echelon

machine

aselon

mesin

(11)

ch,ch

k

cholera

technique

kolera

teknik

(12)

d,dd

d

dividend

dividen

(13)

e

e

effective

system

efektif

sistem

(14)

ea

ea

bearing

idealist

bearing

idealis

(15)

ea

i

beaker

grease

bikar

gris

(16)

ee

i

beer

jammboree

bir

jambori

(17)

ei

ei

atheist

protien

ateis

protein

(18)

eo

eo

geometry

stereo

ateis

stereo

(19)

eu

eu

europium

petroleum

europium

petroleum

(20)

f,ff

f

factor

traffic

factor

trafik

(21)

g,gg

g

geology

aggressive

geologi

egresif

(22)

h

h

harmony

hotel

harmoni

hotel

(23)

i

i

identity

textile

identity

tekstil

(24)

ia

ia

dialect

criteria

dialek

kriteria

(25)

ie

i

calorie

kalori

(26)

ie

ai

pei

pai

(27)

ie

ie

diesel

teiceron

diesel

teiseron

(28)

io

io

iodine

iodin

(29)

iu

iu

premium

stadium

premium

stadium

(30)

j,jj

j

journal

jury

jurnal

juri

(31)

k,kk

k

kilo

kilo

(32)

kh

kh

khaki

khaki

(33)

l,ll

l

liberalism

pill

liberalisme

pil

(34)

m,mm

m

mammal

optimism

mamalia

optimisme

(35)

n,nn

n

neon

tennis

neon

tenis

(36)

ng

ng

congress

linguistics

kongres

linguistik

(37)

o

o

operator

orthodox

operator

ortodoks

(38)

oa

o

cardboard

coat

kadbod

kot

(39)

oe

e

foetus

gonorrhoea

fetus

gonorea

(40)

oi

oi

alkaloid

duboisine

alkaloid

duboisin

(41)

oo

oo

zoo

zoo

(42)

oo

u

cartoon

kangaroo

kartun

kanggaru

(43)

ou

au

accountant

pound

akautan

paun

(44)

ou

u

coupon

serius

kopun

serius

(45)

p.pp

p

apple

passport

epal

pasport

(46)

ph

f

graph

phoneme

graf

fonem

(47)

q

k

quality

technique

kualiti

teknik

(48)

r,rr

r

lorry

recruit

lori

rekrut

(49)

rh

r

rhetoric

rhythm

retorik

ritma

(50)

s,ss

s

express

status

ekspres

status

(51)

sc

s

proscenium

science

proscenium

sains

(52)

sc

sk

scooter

telescope

skuter

teleskop

(53)

sch

sk

scheme

scholastic

skim

skolastik

(54)

t,tt

t

battery

tractor

bateri

traktor

(55)

th

t

anthropology

theory

antropologi

teori

(56)

u

u

republic

unit

republik

unit

(57)

ua

ua

aquarium

dualism

akuarium

dualisme

(58)

ue

u

accrue

tissue

akru

tisu

(59)

ue

ue

duet

duet

(60)

ue

digugurkan

catalogue

cheque

katalog

cek

(61)

ui

ui

annuity

eguinox

anuiti

ekuinoks

(62)

uo

uo

quorum

quota

kuorum

kuota

(63)

uu

u

continuum

vacuum

kontinum

vakum

(64)

v

v

novel

university

novel

universiti

(65)

w

w

kiwi

wire

kiwi

wayar

(66)

wh

w

whisky

whistle

wiski

wisel

(67)

x

ks

express

taxi

ekspres

teksi

(68)

x

x

xenon

xenon

(69)

y

i

dynasty

psychology

dinasti

psikologi

(70)

y

y

royalty

yankee

royalty

yangki

(71)

z,zz

z

jazz

zodiac

jaz

zodiak

(Pedoman Ejaan Dan Sebutan Bahasa Melayu, terbitan DBP 1996)

5.1.2 Menurut Wan Abu Bakar Wan Abas (1995), dalam menulis perkataan pinjaman daripada bahasa asing terutamanya bahasa Inggeris, perkara yang diutamakan ialah bentuk visual dan bukan bunyi sebutan.

Pengekalan bentuk Visual dilakukan dengan tiga cara. Iaitu:

i) Mengekalkan gugus konsonan, biasanya di awal kata (struktrur) dan kadangkala di akhir kata (pasport).

ii) Tidak mengubah huruf yang digunakan kecuali untuk memastikan adanya huruf vokal pada setiap suku kata dengan mengubah y di akhir suku kata asing kepada i ( tragedi bukan trajedi atau tragedy). Walau bagaimanapun, penyesuaian dibuat kepada huruf c serta kebanyakan huruf q dan x. Di samping itu, penyesuaian juga dibuat kepada tiga puluh tiga huruf gabungan seperti yang disenaraikan dalam Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia ( DBP, 1981; Edisi Kedua, 1988), halaman xxii hingga xxvi.

iii) Mengecualikan daripada hukum keselarasan vocal (contohnya sistem).

ð Ketiga-tiga kaedah ini ada kekecualianya bagi perkataan yang ejaan Melayunya telah mantap. Contohnya:

i) kadbod tidak mengekalkan gugusan rd.

ii) enjin mengalami perubahan g.

iii) pensel mematuhi hokum keselarasan vokal.

5.1.3 Bagi kata daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain yang

terserap dalam bahasa Melayu dikekalkan ejaannya menurut kaedah ejaan

bahasa Melayu. Contohnya:

Bahasa Inggeris Bahasa Melayu

driver ditulis drebar

station stesen

custom kastam

bureau biro

modern moden

pension pencen

5.1.4 Semua huruf g dalam bahasa Inggeris yang dibunyikan [j] dalam bahasa Melayu

tetap di tulis g Contoh:

Bahasa Inggeris Bahasa Melayu

technology teknologi

agenda agenda

gymnasium giminasium

tragedy tragedi

5.1.5 Walau bagaimanapun terdapat beberapa huruf g yang dibunyikan j menurut sebutan dalam bahasa Inggeris yang disesuaikan menjadi huruf j dalam bahasa Melayu. Iaitu:

imej ( Bahasa Inggeris ; image)

kolej (college)

ejen (agent)

jeneral (general)

enjin (engine)

rejim (regime)

prestij (prestige)

lejar (ladger)

kontijen (contigent)

garaj (garage)

marjerin (margarine)

sabotaj (sabotage)

majisterit (magistrate)

sarjan (sergeant)

rejimen (regiment)

5.2 Ejaan Kata Pinjaman Daripada Bahasa Arab

5.2.1 Kata umum daripada bahasa Arab yang sudah terserap dalam bahasa Melayu dieja dalam ejaan Rumi mengikut cara mengeja kata-kata jati dalam bahasa Melayu. Contohnya:

kubur

zalim

sahabat

izin

darurat

hakim

zat

5.2.2 Istilah dalam bidang khusus agama Islam boleh menggunakan kaedah transliterasi huruf Arab kepada huruf Rumi seperti yang disenaraikan dalam buku Pedoman Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi (terbitan DBP, 1984)

isti’mal

hadith

riya’

kidhib

qunut

6.0 Penulisan Kata Dasar

6.1 Kata dasar ditulis satu perkataan, iaitu dipisahkan daripada kata yang lain. Contohnya:

1. Saya ada basikal baru.

2. Emak sedang memasang langsir.

3. Dia berlagak seperti ketua

7.0 Penulisan Kata Terbitan

7.1 Kata terbitan atau kata turunan ialah kata yang berimbuhan (sama ada imbuhan awalan, akhiran atau sisipan) atau kata dasar yang ditulis serangkai dengan bentuk kata lain.

7.2 Penulisan Kata Terbitan Yang Berawalan

Imbuhan Awalan Kata Dasar Kata Terbitan

anti- karat antikarat

auto- biografi autobiografi

be- ranting beranting

bel- ajar belajar

ber- asas berasas

di- minum diminum

dwi- bahasa dwibahasa

eka- fungsi ekafungsi

juru- mudi jurumudi

ke- kasih kekasih

maha- raja maharaja

men- nyanyi menyanyi

meng- lap mengelap

panca- indera pancaindera

pe- lawak pelawak

pem- belot pembelot

poli- klinik poliklinik

pra- sekolah prasekolah

pro- kerajaan prokerajaan

se- langkah selangkah

sub- budaya subbudaya

swa- daya swadaya

tata- cara tatacara

tuna- karya tunakarya

7.2.1 Bagaimanapun, bentuk awalan yang boleh ditulis secara terpisah kata dasar atau bentuk hanya bagi tiga penggunaan yang berikut:

1. Awalan maha ditulis terpisah daripada kata dasar atau bentuk dasra selepasnya yang bermula dengan kata ganti nama Tuhan atau nama khas lain. Contoh:

i) Maha Berkuasa

ii) Allah Yang Maha Agung

iii) Duli Yang Maha Mulia

2. Bentuk terikat seperti anti, pro dan kontra dapat juga ditulis secara terpisah, iaitu sebagai kata bebas. Contoh

i) bersikap anti

ii) pro dan kontro

3. Tanda sempang (-) perlu digunakan apabila awalan se diimbuhkan pada kata nama khas yang bermula dengan huruf beasr. Contoh:

i) se-Nusantra

ii) se-Tanah Melayu

iii) se- Malaysia

7.3 Penulisan Kata Terbitan Yang Berakhiran

Akhiran Kata Dasar Kata Terbitan

-an tanam tanaman

-ah ustaz ustazah

-at akhir akhirat

-i contoh contohi

-iah alam alamiah

-in hadir hadirin

-isme sosial sosialisme

-kan kata katakan

-man budi budiman

-nita/-ita biduan biduanita

-wan sastera sasterawan

7.4 Penulisan Kata Terbitan Yang Berampitan.

Apitan Kata Dasar Kata Terbitan

Ber...an lawan berlawanan

Ber...kan pandu berpandukan

di...i iring diiringi

di…kan lapor dilaporkan

diper…i setuju dipersetujui

diper…kan kuat diperkuatkan

ke…an indah keindahan

me…i rindu merindui

me…kan letak meletakkan

memper…i baharu memperbaharui

memper…kan kata memperkatakan

men…i jalan menjalani

men…kan jatuh menjatuhkan

pe…an rasa perasaan

pem…an bedah pembedahan

penge…an cam pengecaman

ter…I ajar terajari

ter…kan luka terlukakan

7.5 Penulisan Kata terbitan Yang Bersisipan

Sisipan Kata Dasar Kata Terbitan

-el- tunjuk telunjuk

-em- kuning kemuning

-in- sambung sinambung

-er- kuping keruping

8.0 Penggunaan Tanda Sempang

8.1 Tanda sempang digunakan untuk menulis semua jenis kata ulang termasuk kata ulang yang dalam pengulangannya mengalami perubahan bunyi atau fonem. Contoh:

hati-hati

laki-laki

urusan-urusan

kura-kura

guru-guru

kebiru-biruan

setidak-tidaknya

lemah-lembut

sedu-sedan

dimain-mainkan

8.2 Tanda sempang dugunakan untuk merangkaikan huruf kecil dengan huruf besar pada kata yang sama. Contohnya:

tuhan-Mu

rahmat-Nya

anti-Amerika

KDN-nya

pro-Malaysia

se-Malaysia

8.3 Tanda sempang digunakan untuk memisahkan suku kata yang tercerai oleh pengganti baris. Contohnya:

…melambatkan proses penye-

lenggaraan projek itu.

…melambatkan proses penyeleng-

garaan projek itu.

… melambatkan proses penyelengga-

raan projek itu.

…melambatkan proses peyelenggara-

an projek itu.

8.4 Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan angka yang menunjukkan tahun dengan akhiran – an. Contohnya:

tahun 60-an (tahun enam puluhan)

tahun 90-an (tahun sembilan puluhan)

8.5 Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan ke dengan angka bagi penulisan nombor ordinal. contohnya:

ke-14 ( keempat belas)

ke-99 (kesembilan puluh sembilan)

ke-823 (kelapan ratus dua puluh tiga)

ke- 2000,000 (kedua juta)

8.6 Tanda sempang digunakan untuk memperjelaskan ungkapan. Contoh:

ber-evolusi dengan ber-revolusi

8.7 Tanda sempang digunakan untuk menyatakan hubungan di antara kata-kata pada rangkai kata setara tertentu atau kata istilah. Contoh:

mikro-zat makanan ( micronutrient)

alat pandang-dengar

larutan Krebs-Ringer (Kerbs-Ringer solution)

9.0 Penulisan Kata Sendi (di, ke)

9.1 Kata sendi nama (kata depan) di dan ke dipisahkan dari kata nama yang menunjukkan arah atau mengenai arah atau menunjukkan kedudukan sesuatu kata nama yang ada selepasnya. Contohnya:

1) Buku tulisnya ada di atas meja itu.

2) Bercuti di sana amat meyeronokkan.

3) Kami berbasikal hingga ke hujung tasik itu.

4) Ke manakah kamu mahu lari?

9.2 Kata sendi nama di dan ke dipisahkan daripada kata umum yang terdapat

selepasnya. Contohnya:

1) Kami sekeluarga pernah makan malam di kedai itu.

2) Di tasik itu dia memancing.

3) Ayah menghantar saya ke sekolah pada setiap pagi.

4) Madihah telah berpindah ke rumah barunya pada hari Ahad yang lepas.

9.3 Kata sendi nama di dan ke dipisahkan daripada nama tempat atau nama khas yang lain yang ada selepasnya. Contohnya:

1) Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan La Salle Petaling Jaya.

2) Kami telah lama menetap di Kuala Lumpur ini.

3) Pada hujung minggu ini ayah akan ke Jakarta.

4) Ahmad akan bertolak ke Kota Bharu pada malam ini.

9.4 Kata sendi nama di dan ke dipisahkan daripada kata bilangan atau kata yang menunjukkan jumlah sebagai kata bantu tempat dan kata nama umum. Contohnya:

1) Ibu telah membeli ke semua buah durian itu untuk disedekahkan.

2) Pihak polis akan membuat pemeriksaan ke seluruh kawasan itu.

3) Kempen anti dadah akan berlangsung di setiap sekolah pada hujung bulan ini.

4) Hujan malam tadi di empat kawasan sahaja.

9.5 Kata sendi nama di tergabung dalam kata kerja. Contoh:

1) Ikan itu telah dimakan oleh kucing.

2) Saya dibesarkan oleh datuk dan nenek.

3) Rumah itu akan dicat baru.

9.6 Kata sendi nama ke sentiasa tergabung dalam angka ordinal.

1) Saya telah mendapat tempat kedua belas dalam peperiksaan yang lepas.

2) Yusairah telah selamat melahirkan anaknya yang ketiga

10.0 Penulisan Kata Ganti Singkat

10.1 Terdapat empat jenis kata ganti singkat dalam Bahasa Melayu sekarang, iaitu kau, ku, mu dan nya.

10.2 Kata singkat ku dan kau sebagai awalan penanda pasif ditulis serangkai dengan kata dasar yang mengikutnya. Contoh:

kulihat kaulihat

kubawa kaubawa

kuserah kauserah

10.3 Kata ganti singkatan ku, mu dan nya sebagai akhiran ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya:

Kasihku kasihmu kasihnya

Membenciku membencimu membencinya

Terhadapku terhadapmu terhadapnya

10.4 Kata ganti singkat mu, ku dan nya bagi nama Tuhan menggunakan huruf besar sebagai huruf pertama dan ditulis dengan menggunakan tanda sempang (-). Contohnya:

Kasihilah hamba-Mu ini, ya Tuhanku.

Adakah mereka berdusta kepada-Ku?

Semoga rahmat-Nya sentiasa bersamaku.

11.0 Penulisan Partikel

11.1 Ada empat jenis partikel dalam bahasa Melayu sekarang, iaitu –lah, -kah, -tah, dan pun.

11.2 Partikel –lah, -kah, dan –tah yang menggunakan tanda sempang dalam ejaan Rumi lama ditulis serangkai dengan kata dasar atau bentuk dasar yang ada di depannya, tanpa tanda sempang, dalam ejaan Rumi sekarang. Contohnya:

Ejaan Lama Ejaan Sekarang

Tolong-lah tolonglah

Ada-lah ada-lah

Kĕnapa-kah kenapakah

Apa-kah apakah

Bila-tah bilatah

11.3 Ada dua cara menulis partikel pun. Iaitu:

i) Kata pun yang berfungsi sebagai kata tugas yang bererti ‘juga` ditulis terpisah daripada kata yang ada disampingnya. Contoh:

Jika ibu pergi, anaknya pun ingin pergi.

Rambutnya pun tidak tersikat.

Siti pergi ke pekan dan Sharifah pun pergi ke pecan

ii) Ada 13 perkataan yang telah ditetapkan ejaannya supaya ditulis serangkai dengan partikel tersebut, iaitu:

adapun andaipun bagaimanapun

ataupun biarpun kalaupun

kendatipun mahupun meskipun

sekalipun sungguhpun Lagipun

walaupun

12.0 Penulisan Kata Ganda

12.1 Kata dasar dalam sietem ejaan Rumi bahasa Melayu kini ditulis sepenuhnya dengan menggunakan tanda sempanh (-). Kata ulang yang ditulis menggunakan sempang, termasuklah kata ulang sem, kata ulang jamak, kata ulang berentak dan ulang berimbuhan.

i) Penulisan kata ulang semu

biri-biri kunang-kunang

undang-undang hati-hati

sia-sia kura-kura

laki-laki rama-rama

ii) Penulisan kata ulang jamak

perkataan-perkataan aktiviti-aktiviti

guru-guru rumah-rumah

pegawai-pegawai meja-meja

projek-projek timbalan-timbalan

iii) Penulisan kata ulang berentak

bukit-bukau sampah-sarap

serba-serbi huru-hura mundar-mandir kura-kacir

bolak-balik dolak-dalih

ð Apabila kata ulang berentak ini dijadikan bentuk dasar yang menerima imbuhan apitan, tanda sempang sebagai tanda ulang (gandaan) tetap digunakan. Contoh:

digembar-gemburkan

mencampur-adukkan

keramah-ramahan

terhuyung-hayang

iv) Penulisan kata dasar berimbuhan

lama-kelamaan zaman-berzaman

dicium-ciumnya memperkecil-kecilkan

bersama-sama anak-anakan

tulis-menulis berkasih-kasihan

karang-mengarang seelok-eloknya

menggelepar-gelepar diamat-amatinya

13.0 Penulisan Gabungan kata

13.1 Terdapat tiga jenis gabungan kata yang unsur-unsurnya ditulis secara terpisah. Iaitu:

i. Kata-kata bebas yang membentuk rangkai kata umum, termasuklah rangkai kata istilah khusus dan kata majmuk, ditulis secara terpisah antara satu sama lain. Contoh:

rantai tangan latihan sukan

jalan raya kerusi kayu

gelang kaki balai raya

ketua pelajar nasi ayam

sama ada tengah malam

tiga puluh satu lampu jalan

ii. Gabung kata yang dihasilkan daripada hubungan parataksis atau rangkai kata setara ditulis secara terpisah. Contohnya:

hitam putih baik buruk

ibu bapa dunia akhirat

tunjuk ajar makan minum

sana sini cergas cerdas

iii. Gabung kata yang merupakan simpulan bahasa ditulis secara terpisah. Contohnya:

darah muda duit kopi

kaki bangku anak emas

hidung panjang lintah darat

mulut murai hati batu

13.2 Kata ulang bagi gabung kata yang ditulis terpisah dibentuk dengan hanya

mengulang kata nama yang diterangkan, iaitu kata nama pertama dan bukan

seluruh rangkai kata berkenaan. Contohnya:

Bentuk Dasar Bentuk Berulang

Sekolah rendah sekolah-sekolah rendah

masjid jamek masjid-masjid jamek

pegawai kanan pegawai-pegawai kanan

jurucakap rasmi jurucakap-jurucakap rasmi

negara berkecuali nagara-negara berkecuali

kapal terbang kapal-kapal terbang

13.3 Ada beberapa kaedah untuk menentukan penulisan gabung kata yamg serangkai dan bentuk berulang.

i. Rangkai kata yang terpisah, termasuklah istilah khusus dan kata majmuk, rangkai kata setara atau simpulan bahasa yang menerima imbuhan apitan, ditulis secara serangkai. Contoh:

tidak harmoni ditulis ketidakharmonian

ijab Kabul diijabkabulkan

anak emas menganakemaskan

tidak adil ketidakadilan

satu padu menyatupadukan

campur aduk mencampuradukkan

ii. Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu telah ditetapkan sejumlah kata tertentu yang boleh ditulis secara serangkai atau dikenali sebagai bentuk yang telah mantap. Contohnya:

bumiputera jawatankuasa

kakitangan kerjasama

warganegara olahraga

pesuruhjaya setiausaha

sukarela suruhanjaya

tandatangan tanggungjawab

matahari antarabangsa

ð Semua kata tersebut telah dimuatkan dalam Buku Daftar Kata Bahasa Melayu, manakala gabungan kata umum yang lain yang tidak disenaraikan dalam buku tersebut tidak ditulis serangkai.

iii. Pengulangan gabungan kata yang ditulis serangkai, contohnya:

suruhanjaya ditulis suruhanjaya-suruhanjaya

pesuruhjaya pesuruhjaya-pesuruhjaya

setiausaha setiausaha-setiausaha

tandatangan tandatangan-tandatangan

iv. Gabung kata yang ditulis serangkai menjadi dasar untuk membentuk kata terbitan, contoh:

warganegara ditulis kewarganegaraan

tandatangan menandatangani

setiausaha kesetiausahaan

tanggungjawab penanggungjawaban.

14.0 PENUTUP

14.1 Kesimpulan

Ejaan Rumi bahasa Melayu baharu mempunyai sebanyak 26 huruf. Sistem Keselarasan Huruf vokal dan Sistem Kekecualian Keselarasan Huruf Vokal diguna pakai dalam Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu Baharu.Sistem Keselarasan Huruf Vokal mempunyai sebanyak 18 pola manakala Sistem Kekecualian Huruf Vokal mempunyai sebanyak 18 pola kesemuanya. Penggunaan Sistem Keselarasan Huruf Vokal adalah dalam pengejaan kata bahasa Melayu jati dan Sistem Kekecualian Keselarasan Huruf Vokal digunakan dalam pengejaan kata pinjaman.

Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu yang digunakan sekarang sudah pun mantap kerana ianya mempunyai satu sistem yang lengkap dan mudah untuk digunakan. Ini adalah kerana terdapat pelbagai usaha dan kajian yang dijalan bagi memastikan mutu Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu terus tersusun dengan baik dan segala kekeliruan dan ketidakselarasan dalam penggunaan dapat dihindarkan. Adalah diharapkan dengan adanya sistem yang baik ini maka penggunaan bahasa Melayu terus berkembang dan mampu untuk terus bertahan 100 tahun lagi dan dapat dijadikan sebagai bahasa ilmiah terutamanya dalam penggunaan teknologi maklumat serta berupaya menjadi bahasa utama di rantau ini.

Semoga arus globalisasi yang rancak bertiup kencang sekarang tidak akan menggugat keutuhan bahasa Melayu malah mampu untuk terus bersaing dan berkembang seiring dengan bahasa-bahasa utama dunia sekarang terutamanya bahasa Inggeris. Oleh itu kesedaran masyarakat Malaysia khususnya orang Melayu terhadap penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa wacana perlu ditingkatkan, segala usaha perlu digemblengkan agar bahasa Melayu tidak dijadikan anak tiri di negara sendiri. Bak kata Hang Tuah “Melayu takkan hilang di dunia″.

M.Z.Z.M

Tiada ulasan: