FUNGSI MEDIA MASSA

1. Pendahuluan

Komunikasi media massa merupakan komunikasi umum atau sehala yang menggunakan perantaraan untuk mengaplikasikan unsure-unsur komunikasi seperti sumber, mesej, saluran, penerima, kesan, dan bagaimana proses maklumat disampaikan kepada audiens. Oleh itu, segala aspek komunikasi antara perseorangan, kumpulan, dan organisasi amat berkaitrapat dengan komunikasi media massa. Kebiasaannya, komunikasi media massa menggunakan saluran tertentu seperti media cetak atau elektronik untuk memberitahu, membuat pembujukan dan pendidikan dalam melaksanakan peranan media massa yang penting untuk pembangunan nasional Negara-negara membangun seperti di Malaysia.
Istilah komunikasi bolehlah dijelaskan sebagai satu proses pemindahan mesej atau proses interaksi untuk berhubungan antara individu dengan individu lain dengan bertujuan untuk mempengaruhi tingkah laku individu, perkongsian maklumat serta mewujudkan hubungan.

Manakala menurut Prof. Charles Wright, media massa adalah komunikasi tersusun, yang dalam segi relatifnya ditujukan kepada orang perseorangan atau berkumpulan, dan mesej yang disampaikan adalah berbentuk umum, sementara, dan sekaligus untuk audiens yang menerima maklumatnya. Mengikut pendapat McCombs dan Shaw(1977), media massa berupaya untuk memindahkan kepentingan sesuatu isu berita yang dipaparkan di muka depan akhbar dan tajuk utama berita radio dan televisyen kepada agenda umum untuk dibincangkan oleh audiens.

Justeru itu, pengaruh komunikasi media massa kepada audiens bergantung kepada kredibiliti media itu sendiri dalam membincangkan isu tertentu sama ada media massa akan dipercayai atau sebaliknya. Selain itu, jumlah maklumat bertentangan yang ditanggap oleh masyarakat berdasarkan pengalaman sebenar masyarakat sendiri. Dan, seterusnya setakat mana individu berkongsi nilai dengan media dan masyarakat memerlukan bimbingan dalam membuat pilihan.

Media massa terbahagi kepada tiga kategori utama iaitu media cetak yang menjurus kepada buku, majalah, dan akhbar; manakala media elektronik pula termasuk radio, televisyen, filem/VCD; dan media pelbagai/interaktif atau multimedia pula menekankan kepada perkara hom pej / homepage/personal dan penggunaan laman web atau web site menerusi internet.

2. Fungsi Media Massa

Memandangkan media massa di Malaysia dianggap sebagai sebuah institusi komunikasi untuk menyampaikan atau menyebarkan maklumat kepada audiens, beberapa peranan dan fungsi media massa mesti dilaksanakan walaupun fungsi media massa akan sentiasa berubah mengikut kesesuaian teknologi dan kecenderungan khalayak dalam menerima isu yang dibincangkan. Dalam hal demikian, tiga komunikasi media massa yang utama di Malaysia seperti media cetak, elektronik, dan media interaktif masa kini, memainkan peranan sebagai agen perubahan dalam mendidik, memberitahu, menggalak, dan menghibur dengan cara yang berbeza serta mencapai kemajuan yang berbeza juga.

Dengan kata lain, fungsi media massa yang berperanan dalam menyampaikan hal-hal masyarakat untuk pengetahuan khalayak umum secara cetakan, siaran, mahupun melalui interaktif/multimedia, komunikasi media massa memainkan beberapa fungsi yang perlu dilaksanakan oleh pengamal komunikasi media massa, seperti:-
1. media membentuk dasar, meluaskan proses membuat keputusan dan memungkinkan
penglibatan yang menyeluruh,

2. media massa bertindak sebagai pemerhati tentang situasi persekitaran, kemudiannya
menyediakan sumber dan maklumat berkaitan situasi tertentu kepada audiens sama ada
sumber lama ataupun yang baru,

3. media massa berperanan sebagai pengajar kepada audiens agar wujudnya dalam diri
mereka perasaan semangat kebangsaan jika isu yang dibincangkan bertemakan
patriotisme. Ini bermaksud , fungsi media berperanan sebagai pembantu untuk
memindahkan maklumat tentang isu-isu tertentu,

4. Media massa sebagai mekanisme kesan yang besar terhadap isu yang diperbincangkan
dan bertindak sebagai pemerhati dalam keadaan tertentu. Ianya memberikan gambaran tepat tentang keadaan persekitaran yang dipaparkan melalui media massa serta
mengawal daripada berlakunya penyelewengan kuasa,

5. Media massa juga berperanan sebagai penghibur kepada masyarakat sekitar dengan
menyampaikan sesuatu tajuk untuk mengisi masa lapang audiens yang terluang, dan

6. Selain itu, media massa memberikan kesan pengganda suatu kegiatan perubahan yang
berlaku dengan menyebarkan keputusan yang diperolehi untuk kepentingan bersama.

Dalam perkara ini, media massa berfungsi sebagai agen perubahan dalam menyalurkan
berita tentang kejayaan usaha-usaha baru dan cara-cara untuk menyampaikannya
kepada pihak lain. Jelaslah bahawa, peranan media massa sebagai suatu institusi sosial, adalah mekanisme untuk perlakuan perubahan dan penghubung yang mengikat
masyarakat.

Dalam hal ini, komunikasi media massa yang akan, sedang, dan telah berlaku perlunya kewujudan satu iklim komunikasi yang positif bagi menghasilkan sumber maklumat yang boleh diterima dengan baik oleh semua audiens. Antaranya ialah setiap pihak yang terlibat merasakan pendirian mereka akan dihormati oleh pihak lain, saling percaya-mempercayai, dan harga-menghargai.

Secara umumnya, fungsi media massa atau cara media massa berfungsi kepada masyarakat dapat dikelaskan kepada empat peranan utama iaitu berfungsi sebagai pemerhati atau untuk memantau(to survey), fungsi sebagai pentafsir atau untuk mentafsir(to interpret), berfungsi sebagai penghubung (untuk menghubung/to linkage), dan fungsi media massa yang keempat sebagai penghibur(untuk menghibur/to entertain).

2.1 Fungsi Media Massa Sebagai Pemerhati (To Survey)

Peranan media massa sebagai pemerhati membawa gambaran tentang fungsi media massa yang mengawasi sebarang peristiwa yang berlaku di sekeliling masyarakat. Dalam hal ini, media massa berperanan untuk melaporkan sesuatu topik dan isu yang dikenali sebagai berita dan maklumat yang dianggap relevan dan signifikan sahaja kepada masyarakat umum. Dalam situasi ini, pihak media massa akan mentakrif isu yang bakal dijadikan berita, kemudiannya mengumpul bahan dan seterusnya menerbitkan/mencetak melalui saluran media kepada masyarakat. Setiap laporan berita yang dilaporkan oleh media massa menumpukan kepada dua aspek penting iaitu amaran/warning – yang melaporkan tentang perkara yang memerlukan tindakan pantas dan segera seperti bencana, rebut taufan, banjir besar, dan sebagainya, manakala aspek instrumental pula hanya melaporkan peristiwa yang tidak memerlukan tindakan segera seperti rencana, dan lain-lain liputan yang tidak memerlukan tindakan segera oleh para audiens. Melalui fungsi tersebut, beberapa kesan baik dapat diperoleh antaranya ialah seseorang itu tidak perlu keluar untuk mencari dan mendapatkan berita tentang apa yang berlaku kerana hamper kesemua berita akan diperoleh daripada laporan media massa. Selain itu, kesan baik fungsi pemerhati ini ialah setiap sifat maklumat yang didapati lebih bersifat terkini dan pantas yang mana seseorang itu dapat membuat persiapan rapi jika sesuatu perkara yang melanda dapat diketahui dengan segera.

2.2 Fungsi Media Massa Sebagai Pentafsir (To Interpret)

Sesuatu peristiwa atau isu yang dibincangkan berbentuk rencana, forum, analisis peristiwa dan pengamatan penyunting terhadap perkembangan semasa banyak melibatkan peranan dan fungsi media massa sebagai pentafsir. Ini menjelaskan tentang fungsi media massa sebagai pentafsir adalah menjelaskan tentang media yang membantu masyarakat mentafsir berita atau peristiwa dari bahasa asing kepada bahasa yang difahami masyarakat serta mentafsir sesuatu kejadian atau data yang sukar difahami masyarakat. Dalam kata lain, media massa akan melakukan pentafsiran ke atas sesuatu berita, kemudian akan melaporkan berita tersebut berdasarkan pemahaman mereka terhadap peristiwa tersebut.

Pentafsiran berlaku ke atas sesuatu berita yang dilaporkan itu berpunca daripada pelbagai aspek maklumat data atau fakta yang hendak disampaikan sama ada bersifat teknikal dan baru di mata khalayak masyarakat.

Fungsi media massa sebagai pentafsir memberikan kesan baik kepada media itu sendiri bila mana kita akan dapat memahami sesuatu laporan yang dibincangkan dengan bantuan tafsiran media massa dengan berkesan dan akan menjadikan khalayak audiens swemakin berilmu pengetahuan. Selain daripada itu, kesan baik fungsi ini juga ialah dapat mendidik dan membentuk pemikiran masyarakat daripada buta maklumat kepada celik maklumat.

2.3 Fungsi Media Massa Sebagai Penghubung (To Linkage)

Dalam fungsi ini, media massa berperanan dalam menghubungkan individu dengan individu, organisasi dengan organisasi, Negara dengan Negara, ahli masyarakat dengan ahli masyarakat lain yang mungkin terpisah sama ada terpisah kerana persaudaraan, perpisahan mahupun disebabkan oleh masalah geografi, masyarakat peristiwa dengan masyarakat, persekitaran dengan masyarakat mahupun sejarah silam dan budaya dengan masyarakat semasa. Dalam kata lain, fungsi media massa bagi penghubung ini berperanan sebagai penyatuan hubungan dari segi sosial, politik, mahupun ekonomi.
Antara kesan baik fungsi media massa sebagai penghubung ialah ianya memainkan peranan dalam menyatukan atau menjalinkan semula hubungan antara ahli masyarakat dengan masyarakat dalam kasih sayang, misalannya dalam program Cari Menantu terbitan TV9. Kesan baik yang lain ialah media massa berfungsi dalam menyatukan rakyat yang mengalami pelbagai krisis dan cabaran semasa. Misalnya isu kenaikan bayaran tol di lebuh raya. Kita boleh melihat dan menilai sendiri bagaimana pihak media massa merancang strategi dalam membentuk dan membina keyakinan rakyat terhadap kerajaan. Selain itu, media massa dalam menghubungkan masyarakat dengan masa lampau dari segi sejarah mahupun budaya juga memberikan kesan baik kepada fungsi media massa sebagai penghubung. Contoh terkini program media massa yang menjurus kepada kesan baik ini ialah program Eksotika Malaysia terbitan TV1/RTM.

2.4 Fungsi Media Massa Sebagai Penghibur (To Entertain)

Fungsi ini merupakan satu fungsi media massa yang paling dominant kerana ianya memberi sumber keuntungan kepada organisasi yang mengawal sesuatu media massa. Fungsi penghibur kepada media massa ini bermaksud penghibur kepada masyarakat melalui program-program hiburan yang bermaklumat atau sekadar sebagai hiburan kepada masyarakat umum. Ada kalanya media massa hanya sekadar bahan hiburan untuk didengari oleh audiens semasa berehat, atau membuat kajian mahupun sekadar memenuhi masa lapang masyarakat sahaja.

Antara kesan baik daripada fungsi penghibur media massa ini ialah meliputi hampir kesemua aspek hidup yang bercirikan hiburan semata-mata seperti mengetahui tentang pelancaran album baru, fesyen terkini, anugerah bintang popular, dan sebagainya. Kesan seterusnya ialah hiburan yang disalurkan sekadar memecah ruang kesunyian individu yang inginkan ketenangan, menghidupkan suasana harmoni, ceria, gembira, ketawa, dan sebagainya. Misalnya dalam program Salam Pantai Timur terbitan RTM 1, dan program Mr. Bean siaran di TV3.


3. Analisa Fungsi Pada Keratan Akhbar Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris

Dalam tugasan berkumpulan ini, akhbar yang digunakan untuk dianalisis fungsi-fungsi media massanya ialah akhbar Berita Harian dan Berita Minggu untuk akhbar berbahasa Malaysia, manakala akhbar New Straits Times dan New Sunday Times digunakan untuk akhbar berbahasa Inggeris. Pengumpulan keratan tajuk utama akhbar-akhbar tersebut bermula dari 06 Januari 2008 hingga 12 Januari 2008 (hari Ahad hingga Sabtu).

3.1 Analisa Keratan Tajuk Utama Akhbar Berita Minggu dan Berita Harian

3.1.1 Fungsi Media Massa pada hari Ahad (06 Januari 2008)

Fungsi media massa yang dikenal pasti pada tajuk utama akhbar hari Ahad bertajuk “BERNAS diberi Amaran” ialah fungsi pemerhati. Secara keseluruhannya, maklumat yang diperolehi melalui tajuk berita tersebut berkehendakkan agar pihak BERNAS dapat memperbaiki kelemahan sistem pengurusan dan pentadbiran organisasi mereka.

3.1.2 Fungsi Media Massa pada hari Isnin (07 Januari 2008)

Dengan tajuk utama, “Kuota Minyak Masak Ditambah”, fungsi media massa yang dikenal pasti ialah pemerhati. Secara amnya, artikel ini meminta rakyat tidak perlu panic kerana bekalan minyak masak akan pulih seperti sediakala setelah kuota bekalan minyak ditambah.

3.1.3 Fungsi Media Massa pada hari Selasa (08 Januari 2008)

Melalui keratan akhbar pada hari Selasa pula, bertajuk, “Bekalan Dijamin Pulih”, fungsi media massa yang dikesan ialah fungsi pemerhati. Mengikut analisa yang diperoleh daripada artikel tersebut, kuota pengeluaran minyak bersubsidi akan ditingkatkan dan pihak kerajaan akan memperketatkan pengawasan penyeludupan.

3.1.4 Fungsi Media Massa pada hari Rabu (09 Januari 2008)

Tajuk berita,”Perhebat Banteras Jenayah”, pula menjelaskan tentang fungsi pemerhati. Dalam perkara ini, fungsi media massa tersebut menjelaskan tentang peningkatan indeks jenayah yang membimbangkan dan perlunya langkah-langkah untuk mengatasinya. Antaranya ialah pemasangan CCTV pada bangunan, premis-premis perniagaan dan sebagainya.

3.1.5 Fungsi Media Massa pada hari Khamis (10 Januari 2008)

Fungsi media massa yang dikenal pasti pada artikel utama akhbar bertarikh 10 Januari 2008 bertajuk, “Tambang Naik Bulan Depan”, ialah fungsi pemerhati. Dalam kata lain, analisa berita tersebut menerangkan tentang pengusaha bas sekolah akan menaikkan tambang bas kerana kos kenaikan opeerasi dan subsidi diesel yang diterima sangata sedikit.

3.1.6 Fungsi Media Massa pada hari Jumaat (11 Januari 2008)

Berita keratan akhbar Berita Harian, “Cari Sharlinie seluruh Negara”, menjurus kepada fungsi media massa sebagai penghubung. Dalam makluman artikel ini, seluruh rakyat Malaysia diseru oleh pihak berkuasa dan kerajaan agar bersama-sama mencari Sharlinie yang diculik oleh seseorang yang tidak dikenali secara besar-besaran.

3.1.7 Fungsi Media Massa pada hari Sabtu (12 Januari 2008)

Fungsi media massa yang dikenal pasti daripada artikel keratan akhbar pada hari ini ialah fungsi pemerhati. Tajuk berita,”Hubungan erat terus terjalin”, menumpukan kepada kerjasama serantau antara Malaysia dengan Indonesia dalam usaha menubuhkan EPG untuk membincangkan pelbagai isu ekonomi, kebudayaan, dan agama.

3.2 Analisa Keratan Tajuk Utama Akhbar New Sunday Times dan New Straits Times

3.2.1 Fungsi Media Massa pada hari Ahad (06 Januari 2008)

Dalam keratan akhbar New Sunday Times dengan tajuk,”Go Ahead, Get Your Refund”, fungsi media massa yang dikenal pasti ialah fungsi pemerhati. Melalui maklumat artikel tersebut, dinyatakan bahawa adakah bayaran yuran tambahan yang dicadangkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia membebankan pihak ibu bapa atau sebaliknya. Sekiranya ibu bapa memikirkan tentang kemajuan anak-anak mereka, perkara bebanan ini tidak akan timbul dan dipersoalkan oleh mereka.

3.2.2 Fungsi Media Massa pada hari Isnin (07 Januari 2008)

Fungsi yang dikenal pasti pada artikel akhbar bertajuk,”363,000 road accidents last year 5,670 deaths”, ialah fungsi pemerhati. Dijelaskan dalam maklumat tersebut bahawa kemalangan maut dan kecederaan dalam kemalangan dapat dikurangkan sekiranya para pemandu mengenakan tali pinggang keledar dan para penunggang motosikal memakai topi keledar dengan betul.

3.2.3 Fungsi Media Massa pada hari Selasa (08 Januari 2008)

“Oil’s Well”, tajuk berita dalam akhbar New Straits Times pada hari ini menimbulkan fungsi pemerhati. Secara amnya, artikel ini menjelaskan bahawa masyarakat akan mentafsirkan bahawa sekiranya bekalan minyak masak telah pulih, maka tidak akan ada kenaikan harga minyak dan harga barang-barang keperluan yang lain.

3.2.4 Fungsi Media Massa pada hari Rabu (09 Januari 2008)

Berita “Crime Rate Up 13.4%”, menunjukkan bahawa fungsi media massa yang dikenal pasti ialah fungsi pemerhati. Dalam kata lain, artikel ini menerangkan akan kebimbangan Perdana Menteri dan kerajaan Malaysia akan jumlah jenayah yang meningkat setiap tahun.

3.2.5 Fungsi Media Massa pada hari Khamis (10 Januari 2008)

Pada hari ini juga, maslah jenayah di Malaysia masih dipersoalkan. Dengan tajuk akhbar, “Let,s Do It!”, fungsi media massa yang diketahui ialah fungsi pemerhati. Dalam makluman yang dianalisa daripada artikel ini, menerangkan tentang Perdana Menteri meminta kerjasama pihak polis dan masyarakat menangani masalah jenayah yang semakin meningkat secar bekerjasama.

3.2.6 Fungsi Media Massa pada hari Jumaat (11 Januari 2008)

Dengan tajuk akhbar, “Hunt For Linie”, fungsi media massa yang terdapat dalam artikel tersebut ialah fungsi penghubung. Apa yang diharapkan melalui kenyataan dalam artikel tersebut ialah harapan kepada seluruh masyarakat Malaysia dapat bekerjasama dan bersama-sama dalam usaha mencari Sharlinie yang telah diculik.

3.2.7 Fungsi Media Massa pada hari Sabtu (12 Januari 2008)

Fungsi media massa yang terdapat dalam artikel akhbar dengan tajuk, “Common Ground”, ialah fungsi pemerhati berbentuk instrumental. Ini menunjukkan tentang kerjasama antara kerajaan Malaysia dan kerajaan Indonesia yang akan mengadakan rundingan damai dan persahabatan tentang pelbagai isu yang membabitkan kedua-dua negara.

4. Analisis Keseluruhan Keratan Akhbar

4.1 Fungsi Media Massa Paling Dominan


5. Kesimpulan
Dalam mempertingkatkan fungsi media massa pada masa kini, seharusnya media massa perlu mempunyai tanggungjawab dalam memberi penekanan terhadap perkara sebenar dan bukan mereka-reka isu untuk mengalih pandangan masyarakat terhadap isu-isu sebenar. Dalam perkara ini, komunikasi media massa yang berkesan diharapkan dapat membuatkan masyarakat mempercayai sesuatu isu atau perkara itu penting dan perlu diberi perhatian yang sewajarnya.

Ini membuktikan lagi bahawa komunikasi media massa yang menggunakan perantaraan dalam bentuk visual seperti media cetak, media elektronik, dan media interaktif masa kini, banyak memberi kesan yang besar kepada pembangunan Negara, kerana komunikasi media massa sendiri memberikan peranan dalam menyebar dan menyalurkan maklumat atau mesej dalam bentuk idea baru, teknologi moden dan berita. Selain itu, komuniksi media massa juga berperanan sebagai sumber utama pembangunan dan pengembangan idea serta berperanan dalam memujuk, mendorong kumpulan sasaran agar berubah sikap, pendirian tegas, dan sebagainya melalui pendidikan formal dan tidak formal.

Secara keseluruhannya, media massa di Malaysia berfungsi dalam menyedarkan tanggungjawab sosial setiap media kepada masyarakat majmuk dan berperanan juga sebagai ‘pelindung’ kepada pihak yang menghadapi penindasan pihak lain. Media massa terbuka kepada pihak tertentu dalam menyampaikan pendapat mereka selain berperanan dalam menyokong dasar-dasar kerajaan untuk kepentingan bangsa, dan Negara.

Bibliografi

1. Abdullah Hassan, Ainon Mohd.(2005). Kemahiran Interpersonal Untuk Guru.
Bentong: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.
2. Narimah Ismail(2007). Nota KOM 3207. Pengenalan Teori Komunikasi. Serdang :PPL
Universiti Putra Malaysia.
3. Sulaiman Masri(1983). Peranan Media Massa di Negara-negara Membangun.
Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana Sdn. Bhd.
4. …http://planet.time.net.my/KLCC/azmo1/ge6433/ge6433_tugasan4_1.html.Diakses
pada 15 Februari 2006.
5….http://misay2k.tripod.com/mb2404/kdbab 1.htm. Diakses pada 15 Februari 2007.

Penulis Bersama :
MOHD YUSOFF BIN ABDULLAH
ZAINI BIN MAD LAZIM
MUHD HAFIZ BIN ISMAIL
MOHD BABA BIN SAMAH

Tiada ulasan: